sprogtilegnelse

Tilegnelse af fremmedsprog og andetsprog

Translanguaging pædagogik

Der knytter sig mange pædagogiske og didaktiske overvejelser til sprogtilegnelsesprocesser. Alt afhængig af hvilken overbevisning og hvilket teoretisk standpunkt, man har, kan tilgangene variere.

En af tilgangene til sprogtilegnelse, der har vundet mere og mere frem er translanguaging pædagogik. Den defineres som ”en bevidst, strategisk og effektiv inddragelse af elevernes samlede sproglige resurser i læringen” (EMU.dk). Det betyder, at læreren tilrettelægger undervisningen med en bevidsthed om, hvornår og hvordan eleverne har gavn af at inddrage flere sprog i deres læringsproces. Denne tilgang er særligt målrettet elever med et andetsprog end dansk som primære sprog.  

En translanguaging tilgang kan udfolde sig på en sådan måde, at eleven præsenteres for flersprogede tekster eller oversættelser af samme tekst. Det kan også foregå ved, at eleven ved hjælp af forskellige tilgængelige ressourcer f.eks. oplæsningsværktøj får læst teksten højt og samtidigt følger med i teksten selv.

Med FrontRead har læreren mulighed for at lave nogle translanguaging tiltag målrettet eleverne. F.eks. kan læreren tilbyde eleven den samme tekst på flere forskellige sprog. Det er oplagt, at eleven har teksten på sit modersmål og på det nye sprog, som eleven er i færd med at lære. På den måde kan eleven anvende translanguaging strategier f.eks. oversættelse og sammenligninger af de to sprog. Denne strategi er et vigtigt element i fremmedsprogstilegnelsen og i arbejdet med at skabe mening med og på det nye sprog.

Modersmål, fremmedsprog og andetsprog

Man skelner overordnet set mellem modersmål, fremmedsprog og andetsprog. Modersmålet er det sprog, der læres i hjemmet fra fødslen. Af samme grund har modersmålet stor følelses- og identitetsmæssig betydning, og må opfattes som det sproglige fundament, den enkelte har.

Fremmedsproget læres typisk i sprogfagene i skolen. Det betegnes hverken som det primære sprog i hjemmet eller i det omgivende samfund.

Andetsproget er derimod et sprog, der både tilegnes i og uden for undervisningen i det omgivende samfund, fordi det er samfundets og flertallets sprog,

Andetsprog og fremmedsprog tilegnes på baggrund af barnets modersmål. Det er derfor vigtigt, at der er en vis overensstemmelse i den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen i andetsprog og i fremmedsprog. Der er dog også klare forskelle på fremmedsprog og andetsprog.

Fremmedsprog læres især med henblik på at skulle bruges senere i elevens liv f.eks. videre uddannelse, erhverv, rejser. Andetsprog er det sprog, der tales i det omgivende samfund og dermed et afgørende redskab i integrationen. I andetsprogsundervisningen har lærere og elever ikke fælles modersmål (medmindre læreren er tosprogede og deler modersmål med eleven). I og med at tilegnelsen af andetsproget er afgørende for integrationsprocessen, må andetsprogsundervisningen også være mere omfattende end fremmedsprogsundervisningen.

Processen for at tilegne sig fremmedsprog eller andetsprog er helt anderledes fra modersmålstilegnelsen. Det skyldes, at hver elev kommer med individuelle forudsætninger for at lære sproget.

Brug af tekst-til-tale-værktøjer i sprogtilegnelse

Studier viser, at tekst-til-tale-værktøjer (herefter TTT) har stor værdi i tilegnelsen af fremmedsprog og andetsprog. Det gælder inden for områderne:

  1. Udtaletræning: TTT kan hjælpe elever med at forbedre deres udtale og ved at tilbyde nøjagtige modeller for, hvordan ord udtales og sætninger bygges op. Det er især brugbart for sprog med komplekse fonetiske regler, som dansksproget er karakteriseret ved.
  2. Lytteforståelse: at høre den korrekte udtale og intonation af ord og sætninger ved hjælp af TTT-værktøjer kan forbedre elevens lytteforståelse.
  3. Udvidelse af ordforråd: TTT-værktøjer giver eleverne mulighed for at styrke deres ordforråd ved at høre ordene blive sagt højt og ved at lytte til dem i en kontekst, hvor de måske forstår nogle af ordene. Den auditive forstærkning kan øge fastholdelsen og associationen af ord, der udtales korrekt.
  4. Tilgængeligt indhold: TTT-værktøjer kan konvertere forskellige typer af skriftligt indhold til talesprog. Den alsidighed giver eleverne mulighed for at øve sig med materialer, der matcher deres interesser og færdighedsniveau.
  5. Flersproget understøttelse: Mange TTT-værktøjer understøtter flere sprog, så eleverne kan øve sig på forskellige sprog eller skifte mellem sprog til sammenlignende læsning.
  6. Justerbar hastighed: Nogle TTT-værktøjer tilbyder funktioner, som har justerbar læsehastighed. Eleverne kan tilpasse indstillingerne, så de passer til deres præferencer og derefter gradvist øge hastigheden, efterhånden som de bliver dygtigere.
  7. Hjælp til udtale af ukendte ord: TTT-værktøjer kan hjælpe med udtalen af ukendte eller udfordrende ord. Ved at høre den korrekte tale kan eleverne øve sig i at gentage ordene, indtil de føler sig trygge.

I forskningskortlægningen Elever med svage kompetencer i sprog og læseforståelse. Forskningskortlægning af effektive indsatser, risikofaktorer og sammenhænge med anden læring foretaget af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, finder man blandt andet, at ”Der ses en stor variation med hensyn til effekterne, men vi ser de største effekter i forbindelse med oplæsningsværktøjer, der støtter tilegnelsen.”

Kortlægningen konkluderer, at der er seks overordnede indsatstyper, som har god effekt på sprog og læsning, heriblandt er IT-understøttede redskaber som f.eks. oplæsningsværktøjer. Alle seks indsatstyper har blandt sine primære formål at styrke ordforrådet, da det spiller en helt central rolle for sprog- og læseforståelse. Ordforråd påvirker nemlig elevens deltagelse og udbytte af undervisningen i alle fag.

Vejledning til hvordan man anvender tyske og engelske tekstpakker

Flere og flere skoler vælger at tilkøbe adgang til engelske og tyske tekstpakker, foruden adgangen til de danske tekstpakker.

Det muliggør netop, at FrontRead-træningen foregå i skolens sprogfag. Her får eleverne i tillæg også styrket deres ordforråd på fremmedsprogene.

Både de tyske og engelske tekstpakker er udarbejdet til en målgruppe med sproget som modersmål. Det betyder, at man ikke kan forvente, at elever i 5. klasse i Danmark kan læse den engelske 5. klasse tekstpakke. I stedet vil vi anbefale, at I går to niveauer ned i tekstpakkevalget.

Der vil være elever, som er meget stærke i fremmedsprogene, hvor man derfor kan give en alderssvarende tekstpakke på fremmedsproget.

Vi anbefaler altid, at man tager et kig i tekstpakkerne, inden man tildeler dem til eleverne. På den måde får man en god mulighed for at give eleverne en tekstpakke, der passer til deres niveau. Tekstpakkerne findes inde i administrationsmodulet.

Tip: Det er også muligt at træne elevernes fremmedsprogstilegnelse ved at slå oplæsningsfunktionen til. På den måde kan eleverne få læst teksterne højt, samtidigt med at de selv følger med i teksten undervejs og på den måde bliver mere dus med det nye sprog.  

Hvis du ønsker at høre mere om tilkøb af andre sprogversioner, så kan du udfylde formularen her.

Vejledning til anvendelse af oplæsningsfunktion

Har du elever i din klasse, som du vurderer, vil få større gavn af lidt ekstra støtte under deres engelske eller tyske FrontRead-forløb? Så kan du slå oplæsningsfunktionen til på deres profil. Når funktionen er slået til, vil eleven selv kunne indstille et passende oplæsningstempo. Det gør eleven, når vedkommende logger ind i programmet med sit Uni-login.

Guiden til at tildele oplæsningsfunktionen finder du her.