Lix-tal

Læsetip – Læseforståelse: forforståelse og ordforråd

Af Mathilde Mikkelsen

”Læseforståelse handler om at uddrage og skabe mening ved at undersøge og interagere med en skreven tekst” (Bråten, 2008).

Sådan beskriver Bråten begrebet læseforståelse. Sagt med andre ord handler læseforståelse ikke kun om at kunne forstå forfatterens og tekstens mening, men også om at læseren selv skaber sin egen mening ved at koble tekstens indhold sammen med sin egen eksisterende viden om emnet.

Fælles for den eksisterende forskning om læseforståelse og faglige læsekompetencer er, at en vigtig forudsætning for at styrke den faglige læsning hos eleverne er at anvende fokuserede og systematiske indsatser. Det vil sige anvendelse af før-, under- og efter-læsestrategier.

Denne måde at gå til arbejdet med læsestrategier på er en allerede udbredt praksis. I forskningskortlægningen ’Læseforståelse og faglige læsekompetencer’ (Rambøll, 2014) peges der på specifikke metoder og indsatser, som har en positiv effekt på læseforståelse og læsekompetence. Nogle af disse indsatser vil vi fremhæve her.

Blandt ét af FrontReads bærende principper i læsetræningen, er, som allerede berørt i et tidligere læsetip, det store fokus på forforståelse. I aktiveringen af forforståelse bliver læseren bevidst om, hvad vedkommende muligvis allerede ved om emnet og hvad læseren endnu ikke ved.

Forforståelsen kan aktiveres på forskellig vis. I ’Læseforståelse og faglige læsekompetencer’ anbefales metoden QRAC-the-Code. Det er en metode, som er med til at fremme og monitorere elevens egen læseforståelse og videre understøtte en aktiv læseindstilling. Metoden består af fire steps.

1. Før læsning: eleven formulerer spørgsmål til teksten ud fra tekstens overskrifter (Question)

2. Eleven læser teksten med sine spørgsmål in mente (Read)

3. Efter læsningen forsøger eleven at besvare spørgsmålene (Answer)

4. Til sidst undersøger eleven, hvorvidt svarene er korrekte (Check)

Et andet fokus, som er aktuelt og vigtigt at sætte fokus på her, er ordforråd. Det er vigtigt, fordi vi ved, at læsehastighed, læseforståelse og ordforråd hænger tæt sammen.

En indsats, der bidrager til at styrke ordforrådet, er Language Experience Approach (LEA). Forud for at eleverne arbejder med LEA arbejder klassen med opbygning af ordforråd i form af fælles læsning af en given fagtekst inden for emnet. Læreren skriver de nye fagord fra teksten ned i et fælles videnskatalog, som eleverne senere skal bruge.

Derefter aktiveres elevernes fælles forhåndsviden/forforståelse gennem en fælles lærerstyret diskussion. Når det arbejde er gjort, kan eleverne gå i gang med Language Experience Approach. Det foregår ved at eleverne i fællesskab dikterer en tekst, der indfanger, hvad de har lært. Heri integreres de nye fagord fra videnskataloget.

Til slut er internaliseringen af det nye ordforråd. Det sker ved, at eleverne individuelt læser den fælles udarbejdede LEA-tekst og derigennem bliver de nye ord internaliseret i elevernes ordforråd.

Du kan læse meget mere om forforståelse her.