statistik

Statistikmodulet – Sådan læser du dem

FrontRead indeholder rigtig mange forskellige, brugbare værktøjer, som du kan få stor gavn af at kende til og bruge i forbindelse med elevernes læsetræning i programmet. Værktøjerne kan medvirke til at holde dig ajour med elevernes træning. Derfor er statistikmodulet et godt værktøj at kende til. 

I administrationsmodulet finder du statistikmodulet, hvor du kan få et stort overblik over fremgangen i dine elevers læsehastighed og tekstforståelse. Denne fremgang bliver målt i ord pr. minut (OPM). I statistikmodulet har du både adgang til at se statistikker, der viser resultatet for alle klassens elever, en statistik for klassen samlet set, og derforuden kan du også se statistikker for alle de hold på skolen, der anvender FrontRead. Hvordan du konkret kan bruge de forskellige statistikker vil blive gennemgået længere nede i teksten.

Det er vigtigt at understrege, at statistikkerne ikke skal betragtes som en endegyldig sandhed, men i stedet som et værktøj, der viser nogle tendenser for, hvordan træningen forløber og hvordan eleverne konkret har forbedret deres læsehastighed og tekstforståelse. Det er dermed et supplement og skal ses og fortolkes i samspil med alle de andre observationer, der bliver foretaget i relation til elevens læring.

Hvordan finder jeg statistikkerne?

Du finder statistikken for dit hold ved at klikke ind på dit holds side. I menuen øverst på siden finder du knappen Statistikker, som vist på billedet. Klik på denne knap.

Du kommer nu til en side, hvor du kan vælge, hvilken Tidsperiode du ønsker at se statistik for. Du vælger tidsperiode ved at klikke på knappen Tidsperiode og angive den periode, der passer til dit ønske. Klik så på Vis holdstatistik.

Du får nu vist dit holds statistik.

Cirkeldiagrammer

Øverst på statikstiksiden finder du cirkeldiagrammerne. Hvert cirkeldiagram afspejler elevernes gennemsnitlige forbedring i læsehastighed, når et givent modul er gennemført.

Modul 1 angiver, at 5 elever har gennemført Startopgaven og til og med Mellemopgave 1. De har en gennemsnitlig forbedring i læsehastighed på 31% fra Startopgaven til Mellemopgave 1.

Modul 2 viser, at 4 elever har gennemført opgaverne til og med Mellemopgave 2. De 4 elever har en gennemsnitlig forbedring på 38% fra deres udgangspunkt i Startopgaven til den seneste måling i Mellemopgave 2.

Modul 3 visualiserer, at 5 elever har gennemført alle opgaver, d.v.s. Startopgaven, Mellemopgave 1, Mellemopgave 2 og Slutopgaven. De 5 elever har en gennemsnitlig forbedret læsehastighed på 57% fra første måling i Startgaven til sidste måling i Slutopgaven.

Samlet set viser de tre cirkeldiagrammer, at der på dette hold i alt er 14 elever, der er i gang med at træne.

Cirkeldiagrammet er et godt værktøj til at anskueliggøre for eleverne, at jo mere de træner desto bedre bliver de til at læse.

Søjlediagrammer

Under cirkeldiagrammerne finder du søjlediagrammerne. Her kan du bl.a. finde søjlediagrammet over din specifikke klasse. Det ser ud som eksemplet nedenfor.

Den blå søjle viser elevens målte læsehastighed (ord pr. minut) i Startopgaven. Den orange søjle viser elevens læsehastighed ord pr. minut (OPM) i seneste måling. Den seneste måling kan være Mellemopgave 1, Mellemopgave 2 eller Slutopgaven. Det afhænger af, hvor langt eleven er nået i træningen.

Y-aksen (den lodrette akse) viser, antal ord pr. minut. X-aksen (den vandrette akse) viser eleverne på dit hold.

Ovenstående søjlediagram over alle klassens elever er et redskab til, at man som lærer nemt og overskueligt kan se, hvordan det går med den enkelte elev. Samtidig kan man også ud fra diagrammet få et indtryk af, om der er elever, der ser ud til at have brug for ekstra støtte i træningen. I den forbindelse er det oplagt at tage et kig på elevens øvelsesdetaljer, for at få et dybere indblik i, hvordan træningen helt konkret er foregået indtil nu. På den baggrund er der grundlag for en god og konstruktiv dialog med eleven om træningen og hvordan eleven kan udvikle sig endnu mere.

Et eksempel fra ovenstående diagram, som kunne være oplagt at se på, er Elev 1. Ud fra diagrammet fremgår det, at Elev 1 har læst med 375 ord pr. minut (OPM) i Startopgaven og slutter med et resultat på omkring 625 ord pr. minut (OPM). Det kan vurderes som et relativt stort spring. Her ville lærerne med god grund kunne kigge på, om eleven har fået tildelt for let en tekstpakke til at begynde med. Det kan være forklaringen på den iøjnefaldende og muligvis urealistiske progression. Sådan ville et tilsvarende billede med omvendt fortegn, hvor resultatet i Startesten er højere end resultatet i seneste måling kunne tyde på, at elevens tekstpakke har været for svær og at det er nødvendigt at tildele en tekstpakke med et lavere LIX-tal.

Udover søjlediagrammer over den specifikke klasse, er det også muligt at finde søjlediagrammer for alle de klasser, der anvender FrontRead på din skole.

Ovenstående søjlediagram viser statistik over klasserne på skolen, der anvender FrontRead. Denne statistik kan læsevejlederen på skolen bruge til at se, hvordan det generelt går med FrontRead-træningen på skolen og mere specifikt hvilke hold, der anvender FrontRead.

Hvad kan jeg bruge statistikkerne til?

Opsummerende kan man sige, at statistikkerne kan anvendes som et evaluerings- og dialogværktøj, der både kan bruges sammen med elever, kolleger og forældre. Statistikkerne kan inddrages undervejs i forløbet til at få en indsigt i, hvordan elevernes progression konkret ser ud. Det kan også give dig et pejlemærke af, om der er elever, som har brug for ekstra støtte undervejs i forløbet. Og her kan du videre kigge nærmere på øvelsesdetaljerne under den specifikke elev, du er opmærksom på.

Derudover kan du bruge statistikkerne som dialogværktøj både i samtaler med dine elever, hvor statistikkerne kan styrke elevernes motivation for arbejdet i kraft af, at de får synliggjort deres progression. Og så kan de bruges i skole/hjemsamtaler til at tydeliggøre for forældre, hvordan den enkelte elev har rykket sig i læsningen. Ikke mindst kan statistikkerne også fungere som et overblik for lærere og læsevejledere, hvor de kan se status på træningen i de forskellige klasser og på de forskellige årgange.

Få tips til hvordan du bruger statistikmodulet her.