Flowlæsning

Læsetip – Faglig læsning i alle fag

Af Mathilde Mikkelsen

Læsning bliver ofte associeret med danskfaget. Det er der mange gode grund til – blandt andet at det er i danskfaget, hvor læsetræningen primært foregår. Når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at læsetræningen rækker ud over danskfaget, for der læses i alle fag – faglig læsning.
Læsning må derfor betragtes som en tværfaglig kompetence.

Fagenes tekstuniverser adskiller sig i høj grad for hinanden. Derfor kræver de forskellige fag også forskellige tilgange til læsningen. Af den grund vil dette læsetip omhandle gode råd til, hvordan læsetræningen kan gribes an i nogle udpluk af undervisningsfagene.

Faglig læsning i matematik

Matematikkens sprog er særligt og derfor fører det ofte en del forståelsesproblemer med sig. Områderne som især volder problemer er elevernes evne til at læse og forstå opgaverne. Derfor anbefales det i matematik at rette et særligt fokus mod elevernes bevidsthed om:

  • Sprog der angiver: former, størrelser, lokaliteter og symboler. Evnen til at begribe disse sproglige betegnelser er af stor betydning for forståelsen af opgavens omdrejningspunkt.
  • Forståelse af bydeform: ”aflæs”, ”tegn”, ”beregn”. Forståelsen for, hvad eleven reelt set bliver bedt om, ligger i bydeformen og er dermed et vigtigt element i læsningen.
  • Forståelse af forholdsord: ”på”, ”foran”, ”bagved”. I forholdsordene får eleverne ligeledes mange indikationer på, hvordan opgaven skal udføres. Derfor er evnen til at læse og forstå disse ord også vigtig.
  • Aflæsning af forskellige teksttyper: grafiske elementer, indirekte instruktioner og beskrivende tekst. Ligesom den konkrete opgaveformulering rummer mange elementer, så er der derforuden også andre teksttyper, eleverne skal være opmærksomme på, er en del af matematikkens sprog. Særligt er de grafiske elementer ofte i spil, som et element i den faglige læsning i matematik.

Faglig læsning i fysik/kemi/biologi

Naturfagenes tekster består som oftest af forklarende tekster med dertilhørende instruerende opgavetekster.

  • Bevidsthed om forskellige teksttyper. En væsentlig del af den faglige læsning i naturfagene er elevernes evner til at kunne skelne mellem de forskellige teksttyper (fx forklarende tekster versus instruerende tekster).
  • Begrebsafklaring: Eleverne er hjulpet godt på vej, hvis de bliver forberedt på naturfagenes overflod af fagudtryk. Dermed er en vigtig kompetence i denne sammenhæng, at eleven kan afklare fagordenes betydning. Det kan de gøre ved at slå fagudtrykkene op, diskutere med hinanden eller spørge læreren.
  • Forforståelse: Generelt for de naturvidenskabelige fag, men også for den faglige læsning generelt, er forforståelsen grundlæggende. Det er oplagt at arbejde med elevernes forforståelse før de starter med at læse selve teksten.

Faglig læsning i historie og kristendomskundskab

Teksttyperne i historie og samfundsfag minder en del om hinanden. Forskellen er dog, at teksterne i historie primært er berettende og beskrivende, hvor teksterne i kristendomskundskab primært er beskrivende.

  • Arbejd med begrebsafklaring: Ligesom læsning i fysik/kemi og biologi og bærer læsning i fagene historie og kristendomskundskab også præg af en stor mængde fagudtryk. Derfor er arbejdet med afklaring af begreber vigtigt for elevernes forståelse. Det kan gøres med begrebskort eller mindmaps.
  • Fiktion/fakta/faktion? Særligt for historiefaget er mikset af genrer typisk. Derfor er det vigtigt, at eleverne bliver bevidste omkring dette. Det hænger også sammen med kildekritik og bevidstgørelse om afsender- modtagerforhold.

Faglig læsning er et stort og omfangsrigt felt, som fortjener stor opmærksomhed i alle fag. Netop bevidstheden om, hvordan fagteksterne adskiller sig fra fag til fag, gør os klogere på, hvordan tilgangen til læsningen af teksterne af samme grund også ser forskellige ud.

Rigtig god læselyst!